Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Planá > Město Planá > Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí poplatník městu příslušnému podle svého místa přihlášení nebo sídla .
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

  1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.
  2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)     1000 Kč v bytových domech v Plané (část Planá),

b)     300 Kč v ostatních typech bydlení v Plané (část Planá),

c)      200 Kč v ostatních částech města Planá (Křínov, Kříženec, Otín, Pavlovice, Svahy, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv,

d)     200 Kč v části Planá za účelem hlídání provozních objektů, ke kynologickým účelům,za psa k účelům lovecké, vodní, rybářské či myslivecké stráže,

e)     200 Kč za psa v Plané (část Planá), jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, nebo poživatel sirotčího důchodu, nebo osoba starší 65 let,

f)       100 Kč za psa ostatních částech města Planá (Křínov, Kříženec, Otín, Pavlovice, Svahy, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv), jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, nebo poživatel sirotčího důchodu, nebo osoba starší 65 let.

(2)     U druhého a každého dalšího psa téhož držitele se horní hranice příslušné sazby (dle odst.1 bod a-f) zvyšuje o 50 %.

(3)     V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

Celé znění obecně závazné přihlášky naleznete ZDE

Kontakt
na organizaci

Město Planá

Požadované údaje

Pokud není součástí adresy název ulice, vyplňte pouze obec a číslo popisné.
Variabilní symbol vám bude sdělen na telefonním čísle 374 752 918

Cenové údaje

Doplňte počet psů do některé z níže uvedených možností. Výsledná cena závisí na bydlišti držitele psa, k jakým účelům má držitel psa, zda je držitel poživatelem nějakého typu důchodu nebo zda je věk držitele nad 65 let.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole