Platební portál

Plzeňský kraj

Domů > Obce > Neurazy > Obec Neurazy > Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatníkem poplatku je: 

1)

a)     fyzická osoba přihlášená v obci

b)     nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je[1]:

a)     poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b)     umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d)     umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

e)     nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 

Celé znění obecně závazné vyhlášky naleznete ZDE

Kontakt
na organizaci

Obec Neurazy

Tel. číslo: +420 371 591 184

E-mail: info@neurazy.cz

Web: www.neurazy.cz

Požadované údaje

Cenové údaje

Poplatek za odpad. Sazba poplatku za kalendářní rok činí 600 Kč. Níže doplňte počet poplatníků.

Chystáte se zaplatit poplatek za zvolenou službu.
Po zaplacení bude poplatek připsán odpovídající organizaci
do 2 pracovních dnů.
Po kliku na odkaz POKRAČOVAT budete přesměrování k platbě.

Provedením platby klientem bude uzavřena smlouva o poskytnutí služby mezi klientem a Plzeňským krajem, jejíž obsah vyplývá z údajů vyplněných v rámci formuláře pro zadání platby, z obchodních podmínek a z poučení o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole